Hoofdkantoor Amersfoort

Hardwareweg 36 3821 BM Amersfoort +31 (0) 33 820 02 58

Kantoor Amsterdam

Pand Noord
Meeuwenlaan 100
1021 JL Amsterdam
T. +31 (0) 20 71 63 370

Kantoor Parijs

128, Rue La Boétie 75008 Paris +33 (0)1 70 70 96 96

Algemeen

advies@brockmeyer.nl KvK: 64904709 BTW: NL8558.95.767.B01

Gratis wervingsadvies? Sparren over recruitment? Neem contact met ons op en wij helpen je graag!
Contact
Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Introductie

 • 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Brockmeyer Vacaturemarketing B.V., hierna te noemen: “Vennootschap”, en een Opdrachtgever waarop Vennootschap deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Vennootschap, voor de uitvoering waarvan door Vennootschap derden dienen te worden betrokken.
 • 1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Vennootschap en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 • 1.5 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 • 1.6 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 • 1.7 Indien Vennootschap niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Vennootschap in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 • 1.8 Elke van de wil van Brockmeyer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Brockmeyer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de Dienst, storingen in systemen die deel uitmaken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van elektriciteitsvoorzieningen van Brockmeyer.

Artikel 2 – Algemeen

 • 2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke gesloten overeenkomst.
 • 2.2 De Vennootschap behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden met onmiddellijke ingang te wijzigen door middel schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever. Dit laat echter kernbedingen uit de overeenkomst tussen partijen zoals aard, omvang en inhoud van de prestaties van partijen onverlet.
 • 2.3 Wijzigingen anders dan op verzoek van Opdrachtgever, respectievelijk welke niet tot stand gekomen op de wijze als beschreven in artikel 2.1, zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn vastgelegd in een nieuwe, door beide Partijen ondertekende, (bijlage bij de) Overeenkomst.
 • 2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of de overeenkomst, waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn, tussen partijen nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of die overeenkomst volledig van kracht blijven en zullen de Vennootschap en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 – Inwerkingtreding en duur van de Overeenkomst

 • 3.1 Een Overeenkomst treedt in werking op de datum van haar dagtekening of zo veel eerder de advertentie -ruimte op de site van Vennootschap en haar aangeboden pakketten van plaatsingen op andere internet sites feitelijk aan Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
 • 3.2 Een Abonnementsovereenkomst voor het plaatsen van meerdere vacatures wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden (of voor een deel daarvan).
 • 3.3 Een Advertentie -overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 maand zijnde duur van de plaatsing van de desbetreffende advertentie. Deze Overeenkomst eindigt van rechtswege.
 • 3.4 Elke Partij mag een Abonnementsovereenkomst tussentijds beëindigen indien:
  zij haar bedrijfsactiviteiten beëindigt; de andere Partij uitstel van betaling heeft gevraagd danwel heeft gekregen of in staat van faillissement is verklaard danwel met betrekking tot hem een faillissementsaanvraag is ingediend; de andere Partij een wezenlijke verplichting niet nakomt als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) en deze overmachtsituatie langer dan 1 maand heeft geduurd, zulks te rekenen vanaf de datum van kennisgeving van de overmachtsituatie. indien artikel 2.2 van toepassing is; indien artikel 10.1 van toepassing is.
 • 3.5 Zowel de Vennootschap als Opdrachtgever kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij het faillissement wordt uitgesproken of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd. De Vennootschap kan voorts de overeenkomst beëindigen indien de zeggenschap (in de onderneming) van Opdrachtgever wijzigt. Partijen zullen wegens de in dit artikel lid bedoelde beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 • 3.6 Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Vennootschap ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die de Vennootschap vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 4 – Advertentie

 • 4.1 Op basis en voor de duur van een Advertentieovereenkomst stelt de Vennootschap eenmalig aan Opdrachtgever de functionaliteit van de Brockmeyer -advertentie ter beschikking.
 • 4.2 De specificaties van het Brockmeyer -advertentie worden schriftelijk overeengekomen.
 • 4.3 Indien er wijzigingen en/of veranderingen plaatsvinden waardoor 1 of meerder vacaturesites niet (meer) werken, dan wordt de vacature op een andere vacaturesites geplaatst. Een vervangende site aanbieden is een service vanuit Vennootschap maar is het niet toe verplicht. In de bevestiging van plaatsing worden de sites vermeld waar de vacature geplaatst is.
 • 4.4 De functionaliteit van het Brockmeyer -abonnement is 24 uur per dag beschikbaar. Preventief en correctief onderhoud ten behoeve van de functionaliteit van Vennootschap vindt zo veel mogelijk plaats buiten 09.00 – 18.00 uur.
 • 4.5 Opdrachtgever verstrekt aan de Vennootschap alle noodzakelijke informatie waarvan Opdrachtgever weet danwel redelijkerwijs behoort te weten dat deze van belang is voor de Vennootschap voor een correcte uitvoering harerzijds van de Abonnement -overeenkomst.
 • 4.6 De Vennootschap ondersteunt Opdrachtgever inzake Brockmeyer door middel van het online ontsluiten van en/of het beschikbaar stellen van de nodige documentatie.
 • 4.7 De Vennootschap behoudt het recht de reacties om de advertentie te bewaren en te gebruiken ter verbetering van de dienstverlening.

Artikel 5 – Abonnement

 • 5.1 Op basis en voor de duur van een Abonnementsovereenkomst stelt de Vennootschap aan Opdrachtgever het Brockmeyer -abonnement ter beschikking.
 • 5.2 De specificaties van het Brockmeyer -abonnement worden schriftelijk overeengekomen.
 • 5.3 De functionaliteit van het Brockmeyer -abonnement is 24 uur per dag beschikbaar. Preventief en correctief onderhoud ten behoeve van de functionaliteit van Vennootschap vindt zo veel mogelijk plaats buiten 09.00 – 18.00 uur.
 • 5.4 Opdrachtgever verstrekt aan de Vennootschap alle noodzakelijke informatie waarvan Opdrachtgever weet danwel redelijkerwijs behoort te weten dat deze van belang is voor de Vennootschap voor een correcte uitvoering harerzijds van de Abonnements- overeenkomst.
 • 5.5 De Vennootschap ondersteunt Opdrachtgever inzake Brockmeyer door middel van het on-line ontsluiten van en/of het beschikbaar- stellen van de nodige documentatie.

Artikel 6 – Bemiddelingen

 • 6.1 De Vennootschap is niet aansprakelijk voor de totstandkoming van een bemiddeling tussen Opdrachtgever en mogelijke andere partijen. Vennootschap verzorgt alleen de plaatsing van de vacature(s).
 • 6.2 Vennootschap is niet aansprakelijk voor het contact en het vervolg wat ontstaat door gebruik te maken van een Brockmeyer e-mail adres of een doorlink wat doorgelinkt wordt naar het e-mail adres of website van de Opdrachtgever.
 • 6.3 De artikelen 4.2 tot en met 4.6 zijn hierop zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7 – Tarieven

 • 7.1 Opdrachtgever is aan de Vennootschap de vergoedingen verschuldigd, zoals vermeld in de desbetreffende Overeenkomst.
 • 7.2 Alle verschuldigde vergoedingen zullen worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde belastingen.
 • 7.3 De Vennootschap is gerechtigd de tarieven, bedoelt in artikel 6.1, te wijzigen.
 • 7.4 Restitutie van de desbetreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk is niet mogelijk. Restitutie is alleen mogelijk ingeval van artikel 9.2

Artikel 8 – Betalingen

 • 8.1 De Vennootschap brengt de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen door middel van een nota in rekening. De betaling dient te geschieden op een door de Vennootschap aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als vermeld op deze nota.
 • 8.2 De vergoeding inzake de Advertentieovereenkomst is bij vooruitbetaling verschuldigd of door een automatische incasso opdracht.
 • 8.3 Indien Opdrachtgever verzuimt tijdig te betalen, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is. In dat geval is vanaf de datum van het verzuim de wettelijke rente verschuldigd, zoals bepaald in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek. Alsdan zendt de Vennootschap een herinneringsfactuur waarin een nieuwe datum voor betaling van hoofdsom en rente wordt aangegeven.
 • 8.4 De Vennootschap is gerechtigd in geval van buitengerechtelijke incasso de daarop betrekking hebbende kosten, zijnde 15% van de verschuldigde hoofdsom plus de alle andere kosten die hiermee samenhangen, in rekening te brengen aan Opdrachtgever.

Artikel 9 – Geheimhouding

 • 9.1 Iedere Partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn gekregen van de andere Partij.
 • 9.2 Partijen zijn jegens elkaar aansprakelijk voor de schade die wordt geleden ten gevolge van niet nakoming van de verplichtingen omschreven in artikel 9.1.

Artikel 10 – Toerekenbare tekortkomingen, aansprakelijkheid en vrijwaringen

 • 10.1 Indien een Partij niet aan zijn verplichtingen uit een Overeenkomst voldoet en ook na voorafgaande ingebrekestelling alsnog in gebreke blijft om binnen 30 dagen correct te presteren, is de andere Partij gerechtigd deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen dan wel in rechte nakoming te vragen. Zulks onverminderd diens recht ter zake eveneens schadevergoeding te vorderen.
 • 10.2 De Vennootschap is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een onjuiste informatie op de sites die de Vennootschap aanbied in de diverse pakketten dan wel een onjuiste werking van het vacature -systeem. Voor het overige is de aansprakelijkheid van de Vennootschap uit hoofde van een onrechtmatige daad of een toerekenbare tekortkoming beperkt tot het bedrag van de door Opdrachtgever geleden schade, zulks met een maximum van € 1000,– (duizend euro) per gebeurtenis.
 • 10.3 Aansprakelijkheid van Brockmeyer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
 • 10.4 De vennootschap zal zoveel mogelijk de aangeleverde informatie integraal overnemen, maar dient zich te houden aan de lay-out (m.b.t. de teksten en logo’s) en de beschikbare branche- en functieomschrijvingen van de diverse vacaturesites.
 • 10.5 De Vennootschap plaatst de vacature(s) binnen 24-uur na ontvangst van de getekende bevestigingsopdracht van de Opdrachtgever. In geval van overmacht kan hier in overleg met de Opdrachtgever meer tijd voor uitgetrokken worden. Vennootschap is niet verantwoordelijk voor het updaten van vacature(s) van Opdrachtgever op de verschillende vacaturebanken of het plaatsen laten tonen van logo’s. In het weekend worden geen vacatures geplaatst.
 • 10.6 De Vennootschap is niet aansprakelijk voor calamiteiten bij de diverse vacaturesites (offline, niet kunnen plaatsen etc.). Ingeval van zulke storingen zal de vennootschap de vacature(s) alsnog plaatsen wanneer deze storing door de vacaturesite(s) verholpen is.
 • 10.7 In geval van plaatsingsfouten zal de Vennootschap er zorg voor dragen dat deze binnen 48-uur worden hersteld.
 • 10.8 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem geleverde informatie ten behoeve van plaatsing via Vennootschap. Opdrachtgever vrijwaart de Vennootschap deswege tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, welke het gevolg is van onjuiste informatie als hier bedoeld.
 • 10.9 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing ingeval van opzet of grove schuld.
 • 10.10 De Vennootschap is niet aansprakelijk/verantwoordelijk voor de resultaten en uitkomsten zoals response, kandidaten/sollicitanten en reacties van de geplaatste vacature(s) voor Opdrachtgever.
 • 10.11 De Vennootschap is niet aansprakelijk voor welke allianties er door de vacaturebanken m.b.t. doorplaatsingen zijn afgesproken. Doorplaatsingen zijn afhankelijk van individuele afspraken door de desbetreffende vacaturebanken en kunnen dus tijdens de contractduur worden gewijzigd.

Artikel 11 – Leveringstermijnen

 • 11.1 Door Vennootschap genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst bij Vennootschap bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Vennootschap niet in verzuim.
 • 11.2 De Vennootschap is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Vennootschap en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 12 – Overige en slotbepalingen

 • 12.1 De Vennootschap heeft het recht om advertenties te weigeren die in strijd zijn met de wet en/of de goede zeden. De Vennootschap streeft er naar haar beleid ter zake vast te leggen in een reglement.
 • 12.2 Alle geschillen die mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden beslecht door een bindend advies of arbitrage.
 • 12.3 Bij misbruik van afgenomen producten en / of diensten behoud Vennootschap zich het recht voor het gebruik van deze producten en/of diensten per direct te beëindigen. Het vorderingsrecht van wederpartij komt hiermee automatisch te vervallen.
 • 12.4 Partijen hebben niet het recht de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zonder toestemming van de wederpartij aan een derde over te dragen.
 • 12.5 De verplichting tot geheimhouding zoals omschreven in artikel 9 duurt voort tot en met 2 jaar na het einde van de Overeenkomst.
 • 12.6 De eventuele toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 12.7 Het is niet toegestaan het concept welke Vennootschap hanteert door te verkopen aan klanten, derden.

Artikel 13 – Nederlands Recht

 • 13.1 Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.